Privacy


Privacy verklaring Pure Life

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet die bedoeld is om de privacy van personen te beschermen. Middels deze Verordening moet onder meer duidelijk zijn wie welke persoonsgegevens verwerkt, met welk doel dit plaatsvindt en hoe lang deze persoonsgegevens bewaard mogen blijven.

Pure Life B.V. (hierna verder genoemd als Pure Life) verwerkt diverse persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw personalia, als u een bestelling plaatst via onze website, middels e-mail / telefonisch contact of schriftelijk een bestelling aan ons doorgeeft.

Uiteraard vindt Pure Life uw privacy belangrijk en gaat daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. In deze privacy verklaring leggen wij onder meer uit waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben en wat u kunt doen als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?
Voor een optimaal gebruik van onze dienstverlening verzamelen we een aantal persoonsgegevens, zoals uw contactgegevens. Pure Life is verantwoordelijk voor het verwerken van deze data en verbindt zich ertoe om de vereisten, zoals deze zijn opgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te respecteren.

Wij verwerken enkel persoonsgegevens die gerechtvaardigd zijn in het kader van onze activiteiten en onze contacten met u en nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?
Pure Life verzamelt op een aantal manieren persoonsgegevens van u:
 • Wanneer u via de website of via uw account op de website een bestelling plaatst.
 • Wanneer u een account aanmaakt op onze website of ons vraagt dit te doen voor u.
 • Wanneer u zich schriftelijk aanmeldt als klant.
 • Wanneer u ons een e-mail verstuurd.
 • Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt voor het plaatsen van een bestelling.
 • Wanneer u meedoet aan een winactie op één van onze social media kanalen.
 • Wanneer u ons via social media een (privé) bericht stuurt.
Met welk doel verzamelen we uw persoonsgegevens?
Pure Life heeft een aantal doelen voor het verzamelen van uw persoonsgegevens:
 • De overeenkomst die u met Pure Life heeft te kunnen afhandelen of uw bestelling te kunnen afhandelen.
 • U te kunnen bereiken indien dat nodig is (bijvoorbeeld wanneer er problemen zijn met uw account en/of uw bestelling).
 • Voor het beantwoorden van uw vragen die u heeft gesteld via bijvoorbeeld e-mail of een ingesproken voicemail bericht.
 • Het verwerken van retourzendingen en terugbetalingen.
 • Indien u de prijswinnaar bent van een winactie om uw cadeau te kunnen toesturen.
 • Het versturen van de nieuwsbrief indien u daar toestemming voor heeft gegeven.
 • Ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.
Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens te delen op het moment dat u zich bij ons inschrijft of om u de producten, die u bij ons heeft besteld, te kunnen leveren. Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst met u. Voor een goed verloop van uw inschrijving en/of aankoopproces bij Pure Life verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 Gegevenscategorie    Type gegevens
Persoons- en contactgegevens Naam, factuur-/bezorgadres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer(s),      e-mailadres.
Login- en accountgegevens Loginnaam (e-mailadres), adviseur-/ klantnummer, klantgroep categorie. 
Financiële- en transactiegegevens IBAN/BIC bank/gironummer, betaalmethode, gegevens over betalingen van en aan u en andere gegevens van producten die u bij ons hebt gekocht.
Voorkeur voor 
(e-mail)advertentie 
Toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens
Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:
 • Uitvoering van de overeenkomst: de verwerking van uw persoonsgegevens is toegestaan, omdat dit voor de uitvoering van de overeenkomst met u noodzakelijk is. Zo hebben wij bijvoorbeeld uw betalings- en contactgegevens nodig om uw bestelling te bezorgen. Conform ons beleid verwerken wij alleen de noodzakelijke persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst met u.
 • Toestemming: indien u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief is de verwerking hiervan gebaseerd op uw toestemming. U heeft altijd de vrijheid zich uit te schrijven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Dit kunt u doen via uw account op de website of door contact met ons op te nemen. Dan passen wij uw voorkeur aan en ontvangt u geen nieuwsbrief meer.
 • Wettelijke plicht: voorts maken wettelijke toestemmingsnormen, zoals belastingtermijnperiodes of het geldend maken, uitoefenen en verdedigen van rechtsaanspraken, de verwerking van uw gegevens mogelijk.
 • Gerechtvaardigd belang: tenslotte is de verwerking van uw persoonsgegevens toegestaan met als doel ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.
Indien wij u uw persoonsgegevens op andere manieren gebruiken, zullen wij u in dat geval op het moment van de gegevensverzameling hiervan specifiek in kennis stellen en voor zover dit vereist is uw toestemming vragen.

Delen van uw persoonsgegevens

Intern:
Pure Life heeft als verantwoordelijke instantie alleen toegang tot uw gegevens voor zover dat nodig is om de doelstellingen van de interne taakverdeling te bereiken. Intern krijgen alleen de medewerkers toegang tot uw gegevens die daadwerkelijk toegang tot deze gegevens nodig hebben. De medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en gaan dus zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Extern:
 • Logistieke partner: voor een correcte verzending en ontvangst van uw bestelling(en) is het noodzakelijk dat wij uw naam, bezorgadres, postcode en woonplaats doorgeven aan onze logistieke partner.
 • Bank: voor een correcte afhandeling van uw betaling.
 • Andere derden voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of het toepasselijk recht.
Wanneer wij gebruikmaken van derden-dienstverleners, gaan we altijd overeenkomsten aan waarin zij verplicht zijn passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

In geen geval worden uw persoonsgegevens met derde partijen gedeeld of verkocht ten behoeve van commerciële doeleinden.

Privacy en Google Analytics
Pure Life maakt gebruik van Google Analytics. Omdat wij uw privacy zeer serieus nemen, zijn de gegevens om uw bezoekgedrag aan onze website te meten geanonimiseerd. Uw persoonsgegevens zijn dus voor Google en voor Pure Life niet herleidbaar. Zodoende voldoen wij aan de AVG. Hiervoor heeft Pure Life de volgende stappen ondernomen:
 1. Er is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google.
 2. Het IP-adres van de bezoeker van de website is geanonimiseerd.
 3. Het delen van gegevens met Google is uitgezet.
 4. Het delen van gegevens voor advertentiedoeleinden zijn uitgezet.
 5. De User ID voor het surfgedrag van de bezoeker te tracken is uitgezet.
Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Bij Pure Life nemen we de nodige veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen wijzigingen, onopzettelijk verlies, onopzettelijke of onwettige verwijdering of eender welke vorm van onwettige behandeling.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt behouden wij voor zolang u bij ons staat inschreven als klant. Wij bewaren uw persoonsgegevens die betrekking hebben op de aankoop van producten langer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals de wetgeving op het gebied van belastingen en aankopen). Indien de verplichte wettelijke termijn is verlopen, verwijderen wij uw persoonsgegevens.

E-mails aan ons gericht bewaren wij maximaal een maand, tenzij het om (individuele) lopende vragen gaat waarvan de verwerking wat langer kan duren. Deze worden verwijderd zodra deze vragen zijn beantwoord.

Wat gebeurt er in het geval van overdracht van de onderneming?

In de toekomst kan Pure Life worden overgedragen aan een andere partij of kan Pure Life fuseren met een andere partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens aan deze andere partij worden overgedragen. Pure Life zal u in dat geval altijd vooraf informeren.

Wat zijn uw rechten?
Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens op basis van gegevensbeschermingswetgeving. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten moeten we mogelijk specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet wordt bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om het te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om verdere informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek zodat we sneller kunnen reageren.

Inzage en correctie
U heeft het recht te weten welke persoonsgegevens Pure Life van u verwerkt en voor welke doeleinden. U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of overdreven is. Als alternatief kunnen we onder deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen. U kunt ook verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. Pure Life zal op uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken reageren.

Verwijdering
Als u wilt dat Pure Life uw persoonsgegevens en/of uw account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door contact met ons op te nemen. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door Pure Life worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking van de verwerking
Als u gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die Pure Life verwerkt betwist, of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Pure Life, kunt u hierom verzoeken door contact met ons op te nemen.

Gegevensoverdraagbaarheid
Indien de verwerking van persoonsgegevens door Pure Life berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht te verzoeken de betreffende persoonsgegevens die u aan Pure Life heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Intrekken toestemming
Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Klacht
Indien u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door Pure Life, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Beheer uw gegevens via uw Pure Life account
U kunt uw gegevens ook zelf bekijken, beheren, wijzigingen en verwijderen via de website. Zo kunt u:
 • uw persoonlijke gegevens wijzigen en aanvullen.
 • uw bezorgadressen wijzigen en aanvullen.
 • zich aan- en afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Hoe kunt u ons bereiken?
Zoals wij eerder in deze privacy verklaring hebben vermeld, gaan wij uitermate zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Toch kunnen wij ook begrijpen dat u mogelijk nog vragen hierover heeft. U kunt daarom altijd contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Pure Life
Kubus 141, Unit 3
3324 DG Sliedrecht
E-mail: info@purelife.nl

Wijzigingen in ons privacybeleid
Het is mogelijk dat wij dit privacybeleid moeten wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van aanpassingen in de wetgeving. Als wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen, zullen wij u hiervan van tevoren op de hoogte stellen, of voor zover wettelijk vereist uw toestemming vragen alvorens dergelijke wijzigingen te implementeren. Wijzigingen in het privacybeleid worden geplaatst op de website van Pure Life.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 1 november 2018.


Cookie Policy

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.