Nieuw: Golden Glow verzorgingsproducten!! Actiekorting op ontdekkingsbox!!

Herroeping/bedenktijd

Artikel 1 – Herroepingsplicht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De verkoper mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 
  a) als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De verkoper mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De verkoper mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de verkoper de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de verkoper de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 2 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de verkoper hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 3 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de verkoper. De verkoper geeft de voorkeur aan een digitale melding naar info@purelife.nl.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de verkoper. Dit hoeft niet als de verkoper heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. In geval van retour draagt de consument zelf de kosten voor verzending.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de verkoper niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de verkoper aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  a) hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b) hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c) de verkoper heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
  d) Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 4 – Verplichtingen van de verkoper bij herroeping

 1. Als de verkoper de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding direct een ontvangstbevestiging.
 2. De verkoper vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de verkoper in rekening gebracht voor de verzonden bestelling, direct doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt en het geretourneerde in het bezit is van de verkoper. Tenzij de verkoper aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 5 – Uitsluiting herroepingsrecht

De verkoper kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de verkoper dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de verkoper worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a) De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b) De consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de verkoper de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  c) Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  d) Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  e) Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  f) Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  g) Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  h) Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

Bijlage: Formulier voor herroeping

Indien u de overeenkomst (order of een gedeelte van de order) wilt herroepen (retourneren) verzoeken wij u onderstaand formulier volledig in te vullen. Onze voorkeur gaat uit naar het digitaal ontvangen van dit formulier. Via een scan of door het overnemen van de inhoud van dit formulier in een email.

Aan:
Pure Life
Klantenservice
E-mail: info@purelife.nl

Ik/Wij*  __________________________________________________________

deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

(vermeld minimaal het artikelnummer en de omschrijving van het product)

Besteld op*/ontvangen op*: ___________________________________________

Pure Life Ordernummer: _____________________________________________

Uw naam en contactgegevens:

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

­­­­­­­­­­__________________________________________________________________

(vermeld minimaal uw naam, e-mailadres en telefoonnummer) 

_________________________
Handtekening consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend, vermeld u de inhoud van dit formulier in een email dan is uw verzending ook uw handtekening)

Lees hieronder de voorwaarden voor herroeping.


Voorwaarden herroeping.

Bedenktijd voor consumenten:

Uitzonderingen op de bedenktijd:

Bedenktijd bij diensten:

Sliedrecht, 5 december 2022.
Pure Life

De waardering van www.purelife.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.6/10 gebaseerd op 60 reviews.
Close
0
Uw winkelmand
Uw winkelwagen is leegTerug naar de winkel
Bereken verzending